Loop & Holder سیستم لوپ و هلدر

  • سیستم لوپ و هلدر مناسب دستگاه های دربندی و پرکنی می باشد
  • جهت ظروفی که ایستایی آنها کم بوده و یا ظروف نا متقارن می باشند . از این سیستم استفاده می گردد.
  • در این مکانیزم هلدر (Holder)ها روی یک لوپ بسته، حرکت می کند . اپراتور بطری های خالی را درون هلدر قرار داده ، پس از پر شدن درب ها ، اپراتور بطری ها را از درون هلدر بر می دارد . هلدر خالی به نقطه آغاز بر می گردد.
  • مکانیزم لوپ کم سرعت : CM3000 + 3000 2PF
  • مکانیزم لوپ پر سرعت : CM10000 + 8PF 9000
    8PF 9000 + CM20000